Categories
Truyen Ngan

Luoi Guom cuu quoc – Phi Long


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Lưỡi gươm cứu quốc – Phi Long
Mời nghe Tuyện dài Dã Sử Kiếm Hiệp nhiều tập “Lưỡi gươm cứu quốc” của nhà văn Phi Long do Băng Tâm, Huy Tâm, Thục Đoan và Trần Đào Nguyễn của Ðài Phát thanh Việt Nam Hải Ngoại diễn đoc.
Đọc sách online: http://maxreading.com/?book=752

user posted image

Tập 1: http://www.mediafire.com/?y2wgw4nzh0g 10-06-2009
Tập 2: http://www.mediafire.com/?kj5jjkfjdom 10-13-2009
Tập 3: http://www.mediafire.com/?2wnmigmenrf 10-20-2009
Tập 4, hết : http://www.mediafire.com/?wogmtyudxwt