Categories
Truyen Ngan

Dua Troi Song


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Truyện ngắn: Đứa Trôi Sông
Tác giả: Võ Diệu Thanh
Người đọc: Hà Phương

http://www.mediafire.com/download.php?1048nydp7mbua87

Trích trong tập truyện ngắn “Con Gai Ngỗ Ngược”