Categories
Truyen Dai

Tieu Thuyet Song – Chu Tu


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Tiểu thuyết “Sống” – Chu Tử
Lời Nhà Xuất Bản:
SỐNG” là tác phẩm thứ hai của Chu Tử do Đường Sáng xuất bản sau “YÊU”… Thực ra “SỐNG” là tác-phẩm “đầu tay” của Chu-Tử, và nhiều văn hữa vẫn theo dõi tác giả, tỏ ý ngạc nhiên không hiểu sao tác giả và nhà xuất bản lại cho phát hành “YÊU” trước “SỐNG”; vì theo ý các bạn đó, “SỐNG” mới là tác phẩm “ruột” của Chu Tử. Sở dĩ “YÊU” được phát hành trước “SỐNG” không phải vì giá trị của “YÊU” hơn “SỐNG”, nhưng chính vì tác giả cũng như người xuất-bản nhận thấy cái nhan đề “YÊU” dễ hấp dẫn hơn “SỐNG”. Lý do kể trên là lý do duy nhất khiến “YÊU” được phát hành trước “SỐNG”…
Một số thông tin về tác giả: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.a…83a3q3m3237nvn

kỳ 1: http://www.mediafire.com/?km5wzddzmiw 2/22/2010
kỳ 2 : http://www.mediafire.com/?zmd2m2qylwj 3/1/2010
kỳ 3: http://www.mediafire.com/?mivdgmmwmzw 3/8/2010
kỳ 4: http://www.mediafire.com/?tnwjm4ym0nk
kỳ 5: http://www.mediafire.com/?y2qwzmiztyh 3/22/2010
kỳ 6: http://www.mediafire.com/?yn4dm5jywzm 3/69/2010

This post has been edited by dhn: Mar 29 2010, 10:18 AM