Bui Tin noi ve 16 tan vang thoi Viet Nam Cong Hoa

“Bùi Tín nói về 16 tấn vàng thời Viêt Nam Cộng Hòa” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Bùi Tín nói về 16 tấn vàng từ thời Viêt Nam Cộng Hòa

http://k007.kiwi6.com/hotlink/pwzzblrhun/BuiTinNoiVe16TanVang_BuiTin.mp3

[/center]
———————————————————————-