Hoa Phuong Dung Do Nua – Nha Ca

Hoa Phượng Đừng Đỏ Nữa – Nhã Ca
Hoa Phượng Đừng Đỏ Nữa – Nhã Ca, do Thanh Kiều đọc (12 tập)

LINK MEGAUPLOAD:
01 http://www.megaupload.com/?d=T2R9XTCY
02 http://www.megaupload.com/?d=5ZC2370H
03 http://www.megaupload.com/?d=36EOUMGC
04 http://www.megaupload.com/?d=Q1J6ERM7
05 http://www.megaupload.com/?d=Y3ZJPMEA
06 http://www.megaupload.com/?d=DQFE22S5
07 http://www.megaupload.com/?d=9BUDAUUY
08 http://www.megaupload.com/?d=7ZPRR4N1
09 http://www.megaupload.com/?d=DAZENEEP
10 http://www.megaupload.com/?d=NJ6MMF7E
11 http://www.megaupload.com/?d=R2Y4KNGU
12end http://www.megaupload.com/?d=AQHKKIC0

LINK MEDIAFIRE:
01 http://www.mediafire.com/?mttu3ym2wyh
02 http://www.mediafire.com/?4hlwyr4lyqc
03 http://www.mediafire.com/?nfkynt2imiz
04 http://www.mediafire.com/?mbmfzet2nlh
05 http://www.mediafire.com/?zkzneqmqznz
06 http://www.mediafire.com/?dxymyz1nnmy
07 http://www.mediafire.com/?2nhmmrez0om
08 http://www.mediafire.com/?mz3uxzmgyke
09 http://www.mediafire.com/?zyedlik0jdh
10 http://www.mediafire.com/?mzdmmn2niwk
11 http://www.mediafire.com/?jnhkqgmnqym
12end http://www.mediafire.com/?zny3tgxzmmm